თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

2018-2019 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე - მუსიკა:

პროგრამის ხანგრძლივობა და დაშვების წინაპირობა:

  • ხანგრძლივობა: 1 წელი (60 კრედიტი);

  • მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც ჩაბარებული აქვს მასწავლებელთა საგნობრივი გამოცდა მუსიკაში.


სწავლის საფასური: 2150 ლარი


ადგილების რაოდენობა:
სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებით - 5 ადგილი
თვითდაფინანსებით - 5 ადგილი
       შენიშვნა: გრანტის განაწილება ხდება უსდ-ს მიერ განსაზღვრულ საგნობრივ გამოცდაში მიღებული შეფასების მიხედვით; 


რეგისტრაციის და გამოცდის ჩატარების განრიგი:

  • 28 სექტემბერი (IV სართული, N421)  გამოცდის ჩატარება - გამოცდაზე აპლიკანტს მოეთხოვება საგამოცდო ბილეთით განსაზღვრული საკითხების მიხედვით მუსიკის გაკვეთილის დაგეგმვა (წერითი) და ჩატარება (პრაქტიკული).

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995 32) 298 70 27 
ელ-ფოსტა: study@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10

 


 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10