ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის
საზღვარგარეთთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია

 

თსკ-ს მისიაა  შეიტანოს წვლილი სამუსიკო განათლებისა და არტისტული/შემოქმედებითი ცხოვრების განვითარებაში საერთაშორისო მასშტაბით, საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო და გლობალურ სივრცეში ინტეგრაციის გზით.

 

თსკ საერთშორისო ურთიერთობების განვითრების სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს

 •   თსკ, როგროც საგანმანათლებლო, კვლევითი და შემოქმედებითი უმაღლესის  პოციზიციონირება საერთაშორისო  დონეზე
 •  საერთაშორისო თანამშრომლობ და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო და გლობალურ აკადემიურ/არტისტულ სივრცეში თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ინტეგრაცია.
 • სწავლისა და სწავლების, კვლევისა და შეოქმედების ხარისხის გაუმჯობესება ინტერნაციონალიზაციის გზით

 

თსკ საერთშორისო ურთიერთობების სტრატეგიული განვითარების ამოცანას წარმოადგენს:

 •  ევროპული სტანდარტების და განზომილების ჩამოყალიბება უმაღლეს სამუსიკო განათლებაში
 •  მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობის და საერთაშორისო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და განვითარება
 • სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის საერთშორისო  მობილობის ხელშეწყობა როგრც ქვეყნის შიგნით ისე მის ფარგლებს გარეთ
 •  კონსერვატორიის მიმზიდველობის გაძლიერება საქართველოს ფარგლებს გარეთ უმაღლესის შესახებ

ფართო საინფორმაციო საქმიანო

 •  უცხოელი აკადემიური პერსონალის და უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა
 • ინგლისურ ენაზე სასწავლო კურსების/მოდულების რაოდენობის მნიშვნელოვანი  გაზრდის ხელშეწყობა
 • ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშვება
 • სტუდენტებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ინფორმაციის მიწოდება სწავლის, სწავლების, არტისტული შემოქმედების, კვლევისა და ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე  პროცესების, აქტუალური ტენდენციების და საერთაშორისო  პერსპექტივების შესახებ 

 

თსკ საერთშორისო ურთიერთობების სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმა:

1.    სწავლება.

 • ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის განვითრება პარტნიორ უმაღლესთან ერთად ტრადიციული ქართული მუსიკის (როგორც მსოფლიო მუსიკის ნაწილის), მუსიკის პედაგოგიკის და მუსიკის ტექნოლოგიის სფეროში
 • მუსიკის ტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის შექმნა და იმპლემენტაცია ნორვეგიის მუსკის აკადემიასთან ერთად
 • ახალი სასწავლო მეთოდოლოგიის დანერგვა e-learning პლატფორმის სახით სალექციო ტიპის მეცადინეობებში

2.    კვლევა. 

 • ემოქმედებითი კვლევის (artistic research) მიმართულების განვითარება ბერგენის მუსიკის აკადემიასთან და კონსერვატორიების ევროპულ ასოციაციასთან (AEC) ერთად
 • კვლევა, ერთობლივი საერთაშორისო კვლევითი პროექტები,
 • შემოქმედებითი კვლევისა (artistic research) და სწავლების ურთიერთკავშირი  საერთშორისო თნამშრომლოობის ფარგლებში

3.    შემოქმედებითი/არტისტული აქტივობა.

 • ერთობლივი შემოქმედებითი/არტისტული აქტივობა ტრადიციული ქართული მუსიკის სფეროში (რგოროც გლობალური მუსიკის ნაწილი)
 • საკონცერტო აქტივობა,  ფესტივალები, კონკურსები

4.       სასწავლო გარემო. იმზიდველი სასწავლო გარემოს განვითარება, გაუმჯობესება, შექმნა საერთშორისო პროექტებში ჩართვის გზით

 • სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობისათვის არადისკრიმინაციული გარემოს მდგრადი განვოთრება და ხელშეწყობა

5.       ინდივიდუალური მობილობა.

 •  სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლა ERASMUS+ ICM და EURASIA პროგრამის (ნორვეგიის საერთშორისო განათლების ცენტრი) ფარგლებში

ეს მოიცავს როგროც სტუდენტთა სასწავლო მიზნით გაცვლას (12 თვემდე) ისე სტაჟირებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნებში (ერასმუს პროგრამის ფარგლებში); აგრეთვე ხელს უწყობს გამოცდილების გაზიარების, კომპეტენციების შექმნის და უნარების ჩმოყალიბეების მიზნის მიღწევას მასში ძრითდი ადმინისტრაციული ერთეულების და აკადემირუი პერსონალის მნიშნელოვანი ნაწილის ჩრთვის გზით

6.       სტრატეგიული საერთაშორისო პარტნიორობა

 • რეგიონული პარტნიორობის გაძლიერება: სკანდინავიის, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების მიმართუელბით ერასმუსის ფარგებში
 • თანამშრომლობის ჩამოყალიბება დიდი ბრიტანეთის რელეავნტურ მუსიკის აკადემიებთან
 • ევროპულ კონსერვატორიათ ასოციაციაში თნამშრომლობის გაძლიერება და ონაწილეობა მრავალმხრივ თემატურ ქსელებსა და პროექტებში
 •  ევროპულ კონსერვატორიათ ასოცმუშობის გააქტიურება კვლევის (ე.წ. artistic research) სამუშაო ჯგუფთან მიმართებით
 • საერთაშორისო ქსელის GLOBAL MUSIC წევრად გახდომა
 • Erasmus + ICM  და EURASIA  ინტენსიური საერთშორისო პროექტებში მოანწილეობა

7.       მოკლევადიანი საგანმანათლებლო აქტივობები: მასტერკლასები, ვორქშოფები, სემინარები, ინტენსიური კურსები, ლექციები, კონფერენციები/სიმპოზიუმები

8.       პარტნიორობა და თნამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ახალგაზრდულ შემოქმედებით ორგანზიაციებთან, სააგენტოებთან, საზოგადოებებთან, ქსელებთან  და სხვ

 

 

 

!!! FAQ on Visa Free Regime

კონტაქტი:

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი,

ოთახი: 225

ტელ: (+995 32) 2 98 71 86

email: inter@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10