მობილობის  მსურველი სტუდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტები:

საბუთების ნუსხა:

1. განცხადება რექტორის სახელზე;

2.საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3.უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის პირადი საქმის (ატესტატი ბაკალავრებისათვის, ბალაკავრის დიპლომი მაგისტრებისათვის; ჩარიცხვის, სტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის, კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანებები; სასწავლო ბარათი/ნიშნების ფურცელი) ბეჭდით და ხელმოწერით დამოწმებული ასლები;

4.გარე მობილობის დროს გრანტის არსებობის შემთხვევაში, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან წერილი, რომელშიც მითითებული იქნება ინფორმაცია სახელმწიფო გრანტისა და სწავლის საფასურის ოდენობის შესახებ.

5.გამოცდების საფასურის (50 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი

შენიშვნა: კრედიტების აღიარებისას კომისია საჭიროების შემთხვევაში უფლებას იტოვებს მოითხოვოს გავლილი სასწავლო კურსების მოკლე აღწერილობა.

 

!!! დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს დასკანერებული სახით ელ.ფოსტაზე - study@tsc.edu.ge

 


 

 
კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10