მობილობის  მსურველი სტუდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტები:


1. განცხადება რექტორის სახელზე;
2. საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის პირადი საქმის (ატესტატი ბაკალავრებისათვის, ბალაკავრის დიპლომი მაგისტრებისათვის; ჩარიცხვის, სტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის, კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანებები; სასწავლო/სააღრიცხვო ბარათი) ბეჭდით და ხელმოწერით დამოწმებული ასლები;
4. გარე მობილობის დროს გრანტის არსებობის შემთხვევაში, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წერილი, რომელშიც მითითებული იქნება ინფორმაცია გრანტისა და სწავლის საფასურის ოდენობის შესახებ.
5. გამოცდების საფასურის (20 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი (საფასურის გადახდა არ ეხება პროგრამაზე „მუსიკა და დღევანდელობა“ გადმოსვლის მსურველებს).
  

შენიშვნა: კრედიტების აღიარებისას კომისია საჭიროების შემთხვევაში უფლებას იტოვებს მოითხოვოს გავლილი სასწავლო კურსების მოკლე აღწერილობა.

 

!!! დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს დასკანერებული სახით ელ.ფოსტაზე - study@tsc.edu.ge

 

 


კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10