აპლიკანტებმა რეგისტრაციისას უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი საბუთები:

1.შევსებული ფორმა (იხ. ფორმა);
2.პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი
3.ერთი ფოტოსურათი ელექტრონული სახით (3X4, JPG);
4.გამოცდის საფასურის (50 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრის ასლი.
5.ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის დედნის ელ. ასლი;
6.მასწავლებელის საგნობრივი გამოცდის (მუსიკა) ჩაბარების დამადასტურებელი საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;


კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,

email: study@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10