გამოქვეყნდა მაგისტრანტობის კანდიდატთა გამოცდების განრიგი