დადგენილება № 55/2022 – სსიპ – ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საგანმანათლებლო პროგრამის ინიცირების, შემუშავებისა და განვითრების წესში ცვლილებების შეტანის შესახებ