დადგენილება № 80/2020 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საშემსრულებლო და კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტებზე სტუდენტთა მისაღები ადგილების გამოცხადების პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ