დადგენილება – N50/2023 „სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიურ თანამდებობაზე 65 წლის ან მეტი ასაკის პირის არჩევის და თანამდებობიდან გათავისუფლების, ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭებისა და ანაზღაურების მიცემის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს დადგენილებაში (05.12.2019 წლის ოქმი #10) ცვლილებების შეტანის თაობაზე