დადგენილება No 56/2022 – სსიპ – ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესში ცვილებების შეტანის შესახებ