დადგენილება No 58/2023 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ