დადგენილება Nº56/2023 – ,,სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 17 მაისის Nº55/2021 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ