მიღება 2023-24 სასწავლო წელს Erasmus+ მობილობით სარგებლობისთვის