“მუსიკის სწავლების მეთოდიკა” – რესპუბლიკური კონფერენცია, 26-27 აპრილი