მუს.თეორიის მიმართულებაზე ასოც. პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ