სამეცნიერო გრანტის მფლობელი პროექტი კონსერვატორიიდან