ცხადდება საშემსრულებლო ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა არჩევნები