დადგენილება N51/2023 წ.- “სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის არჩევის წესში“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ