დადგენილება № 04/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების ცვლილების პროექტის მიღებისა და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ