დადგენილება № 06/2023 – “აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 12 ნოემბერის No 125/2021 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 19 მაისის #31/2023 დადგენილების დამტკიცების შესახებ