დადგენილება № 26/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების „საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა საშემსრულებლო ხელოვნება“, „საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ჯაზის ხელოვნება“, „სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა საშემსრულებლო ხელოვნება“, „სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა საშემსრულებლო ხელოვნება“ დამტკიცების შესახებ