დადგენილება № 27/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების „მუსიკოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა“, „კომპოზიციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა“, „მუსიკის ტექნოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა“, „მუსიკოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა“, „კომპოზიციის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა“, „მუსიკის ტექნოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა“, „კომპოზიციის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა“, „მუსიკოლოგიური კვლევების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა“ დამტკიცების შესახებ