დადგენილება № 66/2023 – “სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მობილობის, შიდა მობილობის/რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებისა და სტუდენტთა მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 12.11.2021 წ. #124/2021 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ