დადგენილება № 89/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტთა მიღებისა და რეესტრის მართვის დეპარტამენტის 2024 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ