დადგენილება №10/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების ცვლილებების შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ