დადგენილება №45/2023– „ სსიპ – თბილისის ვანოსარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე „საშემსრულებლო ხელოვნება” სწავლების ყველა საფეხურზე2023/2024 სასწავლო წლისთვის მისაღები ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 30 ნოემბრის #50/2022 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე