დადგენილება 30/2023 – „საშემსრულებლო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სამაგისტრო პროექტის შესრულების წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 28 დეკემბრის 57/2022 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე