დადგენილება 37/2023 „სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის მიმართულებებზე პროფესორების და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 9 ივნისის # 33/2023 დადგენილებაში ნაწილობრივი ცვლილების შეტანის შესახებ