დადგენილება #39/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის მუსიკის თეორიის მიმართულე პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ