დადგენილება #40/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის მუსიკის ისტორიის მიმართულებაზე პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ