დადგენილება #59/2023 “სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” კონსერვატორიის 2023 წლის 08 სექტემბრის #55/2023 წლის დადგენილებაში ნაწილობრივი ცვლილების შეტანის შესახებ