დადგენილება 69#/2023 სსიპ- თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ