დადგენილება 92/2023  „სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო და კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტების საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მისაღები მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 10.12.2020 წლის № 81/2020 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის, საშემსრულებლო ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საშემსრულებლო ხელოვნება“, სპეციალობა „აკადემიური გუნდის დირიჟორობა“ 2024-2025 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების “მუსიკის თეორიის” ტურის მოთხოვნების დაკორექტირებისა და მათი დაზუსტებული სახით დამტკიცების შესახებ