დადგენილება 95/ 2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის 3 (სამი) და 1 (ერთი)  წლიანი  სამოქმედო გეგმების დამტკიცების შესახებ