დადგენილება N64/2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის 2021-2022 სასწავლო წლის აკრედიტებულ სასწავლო გეგმაში ცვლილების შეტანისა და მისი დაზუსტებული სახით დამტკიცების შესახებ