დადგენილება N65/2023 – “აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 12 ნოემბერის № 125/2021 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ