დადგენილება No 57/2023 – სსიპ – ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესში დამატების შეტანის შესახებ