დადგენილება No 60/2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის ქართულენოვან საგანამანათლებლო პროგრამებში ცვლილების შეტანისა და მისანიჭებელი კვალიფიკაციის კორექტირებული სახით დამტკიცების შესახებ