დადგენილება No 61/2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის ქართულენოვან საგანამანათლებლო პროგრამებში ცვლილების შეტანისა და მისანიჭებელი კვალიფიკაციის კორექტირებული სახით დამტკიცების შესახებ