კონკურსი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი