კონკურსი საერთაშორისო უთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე