დადგენილება № 01/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ