დადგენილება N35 სსიპ- თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 12 ნომბერის #125/2021 და 2023 წლის 19 მაისის #31/2023 წლის დადგენილებებით დამტკიცებული “აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკის დოკუმენტის“ დახვეწისა და სრულყოფის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ