დადგენილება № 08/2023 – „სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 17 მაისის Nº55/2021 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 08 სექტემბრის № 56/2023 დადგენილების დამტკიცების შესახებ