დადგენილება № 28/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ