დადგენილება 86/ 2023 „სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის “საშემსრულებლო ხელოვნება” დისციპლინათა სილაბუსების – “მუსიკათერაპიის საფუძვლები“; „სტრესის მართვა“; „სხეული და შემსრულებლობა“ დამტკიცების შესახებ“ კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 28 იანვრის #03/2022 წლის დადგენილებაში ნაწილობრივი ცვლილების შეტანის, “სხეული და შემსრულებლობის“ დისციპლინისთვის წინაპირობის მოხსნისა და სილაბუსის დაზუსტებული სახით დამტკიცების შესახებ