დადგენილება 94/ 2023 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2024-2025 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდებისთვის განსაზღვრული პრიორიტეტების, კოეფიციენტებისა და მინიმალური ზღვრის დადგენისა და დამტკიცების შესახებ