დადგენილება N49/2023 სსიპ – ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საგამომცემლო საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ