კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად – კომპოზიცია