კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად – საშემსრულებლო ფაკულტეტი