კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად – მუსიკის ისტორია, მუსიკის თეორია